De Kleine Wereld
onderwijs met zorg

MR - Medezeggenschapsraad

In het kader van de Wet op de Medezeggenschap Primair Onderwijs is aan de school een medezeggenschapsraad verbonden (MR) waarin 2 leden van het team en 2 ouders/verzorgers zitting hebben. De taken en bevoegdheden staan beschreven in het medezeggenschapsregelement van de school, dat ter inzage ligt bij het secretariaar van de MR. Mocht u als ouder/ verzorger interesse hebben om zitting te nemen in de MR, kunt u altijd contact opnemen.

Namens het personeel:
Mw. C. Leeuwis
Mw. I. Vogel

Namens de ouders/ verzorgers:
Dhr. J. de Bruin
Mw. E. de Ruijter